global banners

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thứ ba - 25/05/2021 04:46
Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóacon người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đề nghị Đảng ủy Bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33- NQ/TW, trọng tâm là một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Kết luận số 76- KL/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg, cụ thể như:

Nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ phải xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo, coi nhẹ việc xây dựng và phát triển văn hóa.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng.Tăng cường xây dựng văn hóa chính trị, đẩy mạnh thực hiện các quy định về nêu gương, đạo đức công vụ

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TN&MT; Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban cán sự đảng Bộ về việc nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng TN&MT ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ.

Một số yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể

Theo Công văn, Ban Cán sự Đảng Bộ đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cụ thể:

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, trình ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, ban hành trong Quý II/2021.

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng bổ sung, hoàn thiện những quy định, tiêu chí về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa”, báo cáo Bộ trưởng chậm nhất là trước ngày 31/10/2021; tham mưu, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường nhằm thay đổi ý thức, hành vi, ứng xử đúng đắn đối với môi trường vì sự phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tổng cục Quản lý đất đai tham mưu xây dựng, trình Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương dành quỹ đất hợp lý đế xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống nhân dân; hoàn thành trong tháng 6/2021.

Các Trường Đại học trực thuộc Bộ đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, định hướng thấm mỹ cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Trung tâm Truyền thông TN&MT chủ trì, phối hợp với Tống cục Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, tố chức thực hiện việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng xã hội về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; có thái độ và hành vi ứng xử đúng đắn với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước; gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên.

Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ về công tác báo chí, truyền thông, tuyên truyền (Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Báo TN&MT; Tạp chí TN&MT; Trung tâm Truyền thông TN&MT), theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triến văn hoá, con người Việt Nam.

Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước.

Nguồn Báo TNMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây