global banners

Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua năm 2023

Thứ tư - 04/01/2023 04:22
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT với tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 04/BTNMT-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua phát động phong trào thi đua năm 2023.

Toàn ngành TN&MT thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các kế hoạch 5 năm 2021-2025, góp phần triển khai các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua toàn ngành TN&MT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” để đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực TN&MT cho tương lai bền vững; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

z3620261287270_0503f07c2770f33ff2e0ed21bf197e832.jpg
Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua toàn ngành TN&MT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”

Theo đó, Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như: Thi đua xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về TN&MT; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thi đua thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành TN&MT.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; thúc đẩy cải cách hành chính, hội nhập. Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời thi đua đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, Bộ TN&MT đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như như: Thứ nhất, tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành TN&MT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch; trong đó tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Địa chất và Khoáng sản; tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân lực ngành TN&MT, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

dh-thi-dua-yeu-nuoc-nganh-tnmt-2020_1(1).jpg

Toàn ngành TN&MT thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư, tổ chức ổn định hoạt động theo quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ. Thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ; tinh giản biên chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai kết quả của Hội nghị COP27 và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, thu hút đầu tư vào vào năng lượng sạch, tái tạo...

Thứ năm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước bảo đảm an ninh nguồn nước. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản chiến lược. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Thứ sáu, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tấng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành TN&MT.

Tiêu chí thi đua

Đối với tập thể, tích cực hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành: Có kế hoạch, giải pháp tiêu chí cụ thể để bình chọn, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cũng như nhân rộng để tạo sức lan tỏa cho các phong trào.

Có chương trình, kế hoạch công tác của năm được xây dựng, phê duyệt theo quy định; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số được phê duyệt, chương trình xây dựng pháp luật và giải ngân đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quy định văn hóa công sở: không đi muộn về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh… Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Đối với cá nhân, có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, giải pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân là lãnh đạo thủ trưởng đơn vị, ngoài các tiêu chí nêu trên, đơn vị phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây