Thứ tư, 06.12.2017 GMT+7

Hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trình Chính phủ phê duyệt

Hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trình Chính phủ phê duyệt

    Về hoàn thiện dự thảo này, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt trong tháng 12 năm 2017.


Ảnh minh họa

       Về hoàn thiện dự thảo này, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt trong tháng 12 năm 2017.
       Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần có sự phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường; Bộ Xây dựng tổ chức lập và quản lý quy hoạch quản lý chất thải rắn, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở xử lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, làm rõ và cụ thể các chỉ tiêu liên quan đến thu gom và xử lý chất thải nguy hại, xác định các nguồn lực triển khai thực hiện Điều chỉnh chiến lược bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/hoan-thien-du-thao-dieu-chinh-chien-luoc-quoc-gia-ve-quan-ly-tong-hop-chat-thai-ran-den-nam-2025-tam-nhin-den-nam-2050-trinh-chinh-phu-phe-duyet.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com