Thứ sáu, 01.12.2017 GMT+7

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
     Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo Quyết định có 07 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; 3- Viện Khoa học Khí thượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 4- Viện Khoa học tài nguyên nước; 5- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 6-    Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; 7- Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

     Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo Quyết định có 07 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 1- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; 2- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; 3- Viện Khoa học Khí thượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; 4- Viện Khoa học tài nguyên nước; 5- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 6-    Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; 7- Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.
     02 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng. 
     01 đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 74/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
     Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây
Theo monre.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/danh-sach-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com