Thứ năm, 09.02.2017 GMT+7

Tiêu chí Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. 


 
        Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. 
        Giải thưởng được xét tặng 02 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
        Tiêu chí xét tặng giải thưởng được quy định rõ đối với tổ chức phải chấp hành tôt các quy định Luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường (30 điểm); có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường (30 điểm); Có các công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường được cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận (20 điểm); trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác thể hiện được trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh (15 điểm); Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (được cộng thêm 5 điểm). 
        Đối với cá nhân và Cộng đồng, tiêu chí chấp hành tốt các quy định Luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường (20 điểm); Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường (30 điểm); Có công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường được cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận (30 điểm); trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác có gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh (15 điểm).
        Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng vào dịp Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2017. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng.
 
 

 

Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///giai-thuong-moi-truong-viet-nam/tieu-chi-giai-thuong-moi-truong-viet-nam-2017.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com